Om terapin

Känslo-clearing

En terapiprocess som bygger på dynamisk djupavslappning

Det centrala i känslo-clearing är det djupt avslappnade tillstånd det undermedvetna befinner sig i under processen, vilket aktiverar naturliga healing-mekanismer. Det är ett meditativt tillstånd, där terapeuten agerar som handledare och hjälper klienten att komma in i alfa- och theta-tillstånd för att göra det möjligt att komma åt djupare liggande blockeringar och kroniska problemhärdar. Terapeuten kanaliserar även medvetet healing-energi till klienten. Klienten får hjälp av terapeutens energi, känner sig trygg och vägleds hela tiden genom processen.

Den här metoden handlar inte om att programmera om det undermedvetna för att bli av med problemen. Alfa-tillståndet används enbart för att läka känslor genom att gå in på undermedvetna plan, inte för att omprogrammera, vilket lätt skulle bli manipulativt. Negativt beteende, inklusive missbruk, härstammar vanligtvis från självförnekande försök att undvika känslor och det kommer att förändras spontant och dramatiskt efter att känsloknutarna lösts upp. Att försöka förändra beteenden utan att först lösa upp (“processa”)de underliggande känslorna leder vanligtvis bara till begränsad och tillfällig framgång (i bästa fall).

Vilka tillstånd arbetar vi med?

Roberto Assagioli, psykosyntesens grundare

Roberto Assagioli Psykosyntesens grundare

Depression, allmänt känslomässigt missnöje
Oro, rädsla, ångest, fobier
Ilska, kraftlöshet, hjälplöshet, tvång
Stress, utbrändhet
Sexuell frustration, oförmåga eller utagerande
Brist på närhet, utanförskap
Problem med självkänslan, frustration när det gäller att uppnå livsmål
Hjärtesorg, ensamhet, avundsjuka, hat
Relationsproblem med människor man älskar, med arbetskamrater, föräldrar, barn
Missbruk, inklusive droger, alkohol, rökning, mat, arbete, sex
Den känslomässiga delen av alla sjukdomstillstånd inklusive smärthantering
Alla typer av trauman

Dessutom är metoden utomordentlig för alla som redan ”mår bra” men vill påskynda sin personliga/andliga utveckling!

Att erkänna att man har problem med negativa känslor är ett modigt och moget steg att börja ta ansvar för sig själv. Att förneka och förtränga känslor är ett beteende som genomsyrar vår kultur och som bidrar till det kaos vi ser runt oss. De av oss som arbetar med oss själva går i täten genom att inte bara hela oss själva utan också bidra till kollektivt helande.

Känslo-clearing – hur började det?

Denna metod för inre arbete har utvecklats av John Ruskan i USA och parallellt av Björn Roxendal i Sverige sedan 1980-talet. Det är en nyskapande syntes av österländsk andlighet och västerländska psykologiska principer (se ”Emotional Clearing” av John Ruskan, utgiven av Random House). Det går att använda metoden på sig själv men det har visat sig att en utbildad handledare kan vara önskvärd för att komma igång på ett effektivt och riskfritt sätt.

Hur går en session till?

Under ledning av din handledare sitter eller ligger du med slutna ögon vägleds in i ett djupt avslappnat alfa-tillstånd med hjälp enkla avslappningsinstruktioner och varsam beröring. Det första skedet i arbetet är att bekanta sig med denna djupa meditativa avslappning, där många av de mer ytliga spänningstillstånden ger med sig automatiskt. Efter att du lärt dig att känna dig hemma här, kommer du och din handledare att utforska dina problem. Förutom de känslor du är medveten om, är det troligt att andra känslor, som ligger närmare problemens ursprungliga kärna, kommer att dyka upp ur det undermedvetna. Du kommer att vägledas att i ditt inre släppa alla dessa känslor genom att använda tekniker som resulterar i en grundlig rensning. “Utlevelse” är inte nödvändigt för att få bra resultatet.

Frigörandet av känslor åstadkoms genom en form av djupt inre upplevandet. Detta slags upplevande är annorlunda än det vi normalt är vana vid. Det är ett andligt upplevande, som karaktäriseras av närvaron av universella healingenergier och en stark känsla av bevittnande och stillhet, också vid mycket smärtsamma känslor.

Det kan vara intressant att veta att omfattande erfarenhet har visat att behandlingar per telefon är i det närmaste lika effektiva som sessioner med terapeut/klient på plats.

Hur många behandlingar kommer jag att behöva?

Känslo-clearing är inte en ytlig snabbkur utan den går ner till den djupa kärnstruktur, som gör att de destruktiva mönstren ofta är så svåra att bryta. Det inre arbetet riktar sig mot grundläggande livsmönster och tillåter dem att omvandlas på ett positivt sätt. Du lär dig att öppna dig för en högre vägledning som passar lika bra oavsett vilken andlig väg du än befinner dig på.

Detta arbete är både kort och långsiktigt. Vanligtvis sker dramatiska känslofrigörelser snabbt, under de första behandlingarna, och det kan inom kort följas av stora förändringar i livet. Det blir uppenbart i hur hög utsträckning våra undanträngda känslor påverkar hur vi uppfattar saker, hur de begränsar oss och hur de drar till sig negativa omständigheter eller människor.

När vi kommer in i arbetet inser vi att kärnmönstren vi riktar oss mot har formats under lång tid, om inte t.o.m. under många liv, och det skulle vara orealistiskt att förvänta sig en total förändring över en natt. Vi måste ha tålamod med oss själva och ge tid för en pånyttfödelse från djupet.

En rimlig plan vore att vara inställd på 5 till 10 behandlingar tillsammans med din handledare. Efter att ha rensat några av de viktigaste känslorna och ha lärt dig verktygen, kan du fortsätta att jobba på egen hand och emellanåt göra uppföljningar hos handledaren. Man behöver inte vara bunden till en handledare i all oändlighet; ett viktigt syfte är att väcka den egna självläkande förmågan.

Exempel på vanliga effekter

Behandlingen upplevs ofta som förvånansvärt effektiv där en eller ett par sessioner kan motsvara eller överträffa effekten av långa perioder av mer konventionell terapi.

Ett kännetecken är att processen innebär en omedelbar och oftast bestående transformation – vanligtvis leder varje session till en varaktig och djupgående förändring till det bättre.

Förbättrade relationer
Ökad livsglädje
Minskad rädsla för separation och död
Förbättrad fysisk hälsa
Mer energi och handlingskraft
Ökad effektivitet och koncentrationsförmåga
Starkare upplevelse av mening i livet
Förbättrad självkänsla

Tre steg

Processen består av tre faser som delvis går i varandra. Under den första fasen dominerar upprensningen av den inre världen. Blockeringar, energiparasiter, negativa mönster och andra oönskade influenser identifieras och avlägsnas. Under den andra fasen står integrationen av själsfragment eller subpersonligheter i centrum (dessa liknar ofta inre barn som har fastnat i negativa känslotillstånd). Den tredje fasen handlar om personlig integration med det högre jaget/källan.

Det går naturligtvis att avbryta arbetet innan man gått igenom all tre stegen. För vissa personer är arbete på steg 1 eller 2 vad som behövs för att befrias från akuta eller kroniska besvär av olika slag.

Reaktioner

Det är vanligt att man känner sig omtumlad en stund efter behandlingen. Ibland krävs en stunds vila eller en promenad innan det är lämpligt att köra bil. Vissa behandlingar fungerar som en slags inre kirurgi och kan leda till en känsla av sårbarhet under någon eller några dagar. Det händer också att djupa lager av bortträngda känslor kommer upp till ytan, vilket kan medföra att känslor av t.ex. ilska eller sorg gör sig påminda under en tid efter en session. Det är viktigt att acceptera dessa reaktioner som en naturlig del av arbetet. De går nästan alltid över efter ett par dagar med en större känsla av helhet som följd.

Praktisk information

En behandling tar 1,5 till 2 timmar och kostar f.n. 750 kr. Efter tre vanliga behandlingar kan ytterligare sessioner genomföras per telefon om så önskas. (Ett headset behövs för detta.)

För avbokningar mindre än 24 timmar före behandlingen debiteras 50%.

För mer information, kontakta info@psykosyntes.net eller 070-514 2849