Terapeututbildning

Kursplan för Terapeututbildning
Psykosyntes och emotional clearing

Kursplanen

Utbildningen är treårig. Det är viktigt med den relativt långa utbildningstiden då terapeutkompetensen till stor del handlar om personliga utvecklingsprocesser och personlig mognad, något som inte kan påskyndas hur mycket som helst.

För att denna kursplan ska bli begriplig är det viktigt att läsa om grunderna till Psykosyntes och Emotional Clearing (sök under dessa begrepp på internet eller se länkar och rubriker här på psykosyntes.net).

Trots att kostnaden for Psykosynteshusets terapeututbildning bara ligger på ung 50% av andra svenska kursanordnare ger vår utbildning en mycket gedigen grund att arbeta från. Under hela utbildningen har deltagarna personlig kontakt med kursledaren varje vecka och får hjälp att gå igenom utmaningarna i sin egen personlighet.

Att bedriva terapi är ett praktiskt arbete vilket innebär att handledd praktik är ett av de viktigaste inslagen för att bli kompetent och trygg i terapeutrollen. Vi ger stort utrymme åt detta. (De senast utexaminerade terapeuterna har gjort över 400 timmars terapiarbete under kurstiden).

Dessutom ges en hel del uppmärksamhet och stöd åt utvecklingen av en egen rörelse under sista året. Den blivande terapeuten kommer t ex att ha visitkort och marknadsföringsmaterial färdigt vid kursens slut, liksom en hemsida på internet.

psykosyntes, parterapi, samtalsterapi, terapeututbildning, mindfulness

Kursgården i Garpenberg, Södra Dalarna (nära Hedemora, 2 timmar norr om Stockholm)

Mål

Att deltagarna ska få stöd och effektiva verktyg i sin egen utvecklingsprocess, både den personliga och den transpersonella.
Att deltagarna ska bli så pass förankrade i sin existentiella essens att de kan fungera som förmedlande länkar mellan denna och den problemcentrerade erfarenhetssfären, både för sig själva och för klienterna (se introduktion till Psykosyntes för utförligare föklaring)..
Att deltagarna ska få god kännedom om modern psykosyntesinriktad terapi och angränsande terapiformer samt god förmåga att utöva sådan terapi med en rik och varierad ”verktygslåda”.

Kursmoment

Litteraturkurser
Tredagarskurser
Egen terapi
Deltagande observation av terapisessioner
Terapiträning under handledning
Veckorapporter
Att bygga och utveckla en egen praktik
Diplomering

Upplägg

Utbildningen bedrivs i små grupper med personlig handledning under hela studietiden. Gruppen träffas tre till fyra gånger per termin (vanligtvis lö – sön) under lärarhandledning för att arbeta med teoretiska och praktiska moment, redovisa hemuppgifter mm.
Mejl och Internet används för kommunikation mellan kursdeltagarna och kursdeltagarna/handledaren under tiden mellan gruppträffarna.
Samtliga deltagare behöver delta i minst 3 tredagarskurser (se psykosyntes.net), både för sin egen process och för att träna på att leda gruppaktiviteter.
Hemövningar, elevbehandlingar, litteraturstudier med olika uppgifter förekommer under hela studietiden.
Beräknad tidsåtgång är c:a 10 timmar per vecka (utom sommaren och andra lov) plus kurshelgerna
För diplomering krävs godkänt på alla kursmomenten, inklusive det praktiska behandlingsarbetet

1. Litteraturstudier

Litteraturen är viktig för att ge både djup och bredd på terapiperspektivet. Materialet är hämtat från vitt skilda traditioner och synsätt för att undvika inskränkthet och uppmuntra ett ödmjukt förhållningssätt till en outgrundlig och komplicerad verklighet samtidigt som enkelheten och kraften hos de grundläggande principerna betonas och belyses från olika vinklar.

Det transpersonella synsättet genomsyrar utbildningen, både teoretiskt och praktiskt.

Förutom självstudier ingår litteraturseminarier och föreläsningar. Skrivna uppgifter, uppsatser och muntliga redovisningar förekommer, liksom andra slags hemuppgifter. Litteraturkurserna kommer även att innehålla en del mer ”praktiska” moment och övningar.

1:1 Litteraturkurser

Listan nedan är inte helteckande.

Människosyn och livsåskådning

Materialism och ateism
Behaviorism
Existentialism
Religionernas människosyn
Nyandlig och esoterisk människosyn

All terapi bedrivs i ett sammanhang av mål och mening. Vår uppfattning om människans och livets natur är avgörande för vad vi strävar efter i vår utveckling. Terapeuten behöver vara medveten om sin egen grundsyn samt ha förmågan att uppfatta, respektera och delvis också anpassa sig efter klientens.

Terapiskolor

Freud och hans lärljungar; den psykodymaniska skolan
Rogers
Beteendeterapi; KBT
Lösningsfokuserad metod
Transpersonell psykologi och psykosyntes
Kroppsinriktad terapi
Terapeutisk filosofi/andlighet
Frigörande andning och andra energiterapier
SRT och Emotional Clearing

Kommunikation, kontakt, samtal

Terapeut/klient-kontakten: 80% av behandlingen
Terapeutisk relation; Hur uppnås tillit och förtroende?
Aktivt/passivt lyssnande
Fråge- och intervjumetodik
Det goda/helande samtalet
”Hjälparens” dilemma

Kris och utveckling

I dödens närhet
Förlust, smärta och sorg
Krisens faser och bortom krisen

Ondskan i teori och praktik

Vad är ”ondska”?
Ondskans ansikten och strategier
Terapeutiskt förhållninssätt till ”det onda”

Personlighetsstörningar och psykisk sjukdom

Borderline
Narcissism
Aspberger
Psykoser
m fl

Utbrändhet och stress; behandling och förebyggande

Definition, symtom
Orsaker
Behandling

2. Tredagarskurser

Dessa kurser är intensiva upplevelsebaserade workshops i (minst) tre steg. I terapeututbildningen ingår deltagande i minst 3 sådana kurser (både för egen och professionell utveckling). Efter de första kurserna får den blivande terapeuten ”assistenthandledning” av läraren före, under och efter kurserna.

3. Egen Terapi

Förutom deltagande i workshops krävs genomgången egen terapi (vanligtvis 25 till 50 gånger). I terapisammanhang betraktas 10 till 25 gånger som ”korttidsterapi”, varför 25 till 50 sessioner är ett relativt lågt antal för en terapeututbildning. Det krävs dock att vissa mål uppnås när det gäller integration och mognad hos den blivande terapeuten för att klienterna inte ska riskera att råka ut för terapeutens förvirrande och destruktiva projektioner/motprojektioner.

4. Deltagande observation av terapisessioner

Den direkta upplevelsen är ofta den bästa läraren. Det är därför viktigt att den blivande terapeuten får vara med och ”suga i sig” av det terapeutiska klimatet och interaktionen i terapisituationen.

5. Terapiträning under handledning

Redan under första året börjar deltagarna utföra elevbehandlingar efter en enkel modell som innehåller inslag av andning och grundningsmeditation. Handledaren ger feedback på arbetet genom att läsa och kommentera behandlingsrapporter och svara på frågor/reda ut oklarheter. Nya behandlingselement tillförs successivt och samtalsmetodik tränas intensivt. När terapeuteleven är redo för att gå ut i ”verkligheten” är han/hon väl förberedd att möta sina klienter med självförtroende och grundmurad kompetens.

6. Veckorapporter

40 veckor/år mejlar deltagarna in veckorapporter. Dessa behandlar den personliga processen och innehåller information om studier och behandlingar mm. Rapporterna är naturligtvis konfidentiella men läses av handledaren, som också svarar både på uttalade och en del outtalade frågor i rapporterna. Det har visat sig att detta enkla redskap är utomordentligt effektivt för att intensifiera både den personliga och den professionella utvecklingen.

7. Att bygga och utveckla en egen praktik

Även om det är möjligt att det stöd deltagarna får i sin egen utvecklingsprocess är det största värdet för de flesta är detta en utbildning för dem som verkligen vill satsa på att arbeta professionellt med terapi. Därför innehåller kursen inslag om hur man marknadsför och bygger sin praktik. Målsättningen är att deltagarna efter utbildningen redan ska ha kommit en god bit på vägen och redan ha börjat bygga upp en ”kundkrets” att arbeta vidare från.

8. Diplomering

För diplomering krävs både godkända teoretiska kunskaper och terapeutiska färdigheter. Diplomeringsuppgifter förekommer mot slutet av utbildningen som en hjälp att garantera att diplomerade terapeuter håller en god standard.

Exempel på diplomeringskrav

Egen terapi hos godkänd psykosyntesterapeut – minst 100 timmar
Terapierfarenhet genom träningsklienter under utbildningen – minst 300 timmar
Godkänt specialarbete
Godkända hemuppgifter
Godkända praktiska uppgifter

För mer info – kontakta info@psykosyntes.net eller 070-514 2849

Kursavgifter

Obligatorisk egen terapi tillkommer.

Pris inkl moms för privatpersoner

År 1 29,000

År 2 29,000

År 3 35,000

Summa 93,000

För diplomering krävs också deltagande på minst 3 tredagarskurser (c:a 2,900 kr/kurs inkl kost och logi)

Kommentarer från kursdeltagare

Den här utbildningen har, från dag 1, satt min personliga mognad och andliga utveckling i fokus. Det har varit och fortsätter att vara en omvälvande, ödmjukande och utamanande process. Jag har tvingats att gå igenom saker som annars, utan det här stödet från gruppen och gruppledaren, hade varit för smärtsamma eller svåra att konfrontera och komma igenom. Hand i hand med denna process har jag öppnat mig för oanade inre resurser och kvalitéer, vilka gett livet och relationer större djup och mening.

Det har varit en livsavgörande resa som hjälpt mig att ta större ansvar för mitt liv och min vilja, min riktning framåt. Att ta emot klienter i den terapeutiska processen är något av det mest givande jag kan göra. Jag får själv så otroligt mycket tillbaka. Nu är det upp till mig att vandra vidare på den inslagna vägen genom att fortsätta dela med mig av mina gåvor till världen.
MR (Stockholm)

Min upplevelse av den här utbildningen är att den erbjuder en transformation. Det är alltså inte som en traditionell utbildning med tyngden på att lära sig material från olika texter. Den innehåller mängder av skräddarsydda uppgifter som leder just mig framåt i såväl min personliga utveckling som min utveckling till praktiserande terapeut. För mig har det varit en väg fylld med insikter och erfarenheter som jag dels har nytta av på det personliga planet men som även gör att har mer att ge i det terapeutiska sammanhanget.

Jag är mycket tacksam till Psykosynteshuset och Björn för det stöd och vägledning jag fått.
SW (Stockholm)

Jag känner att jag får stöd till mitt eget växande och till att växa som terapeut på samma gång, det är härligt!

Jag upplever kärleken i den här utbildningen och att det är den som får saker att hända. Jag minns de första gångerna vi kom till Psykosynteshuset; det började alltid hända nånting i mig. Saker komma fram och blev medvetna – men transformerades också.

Och jag känner också att det finns klarhet bakom utbildningen. Det finns tydliga ramer och syfte med vad som behöver ske innan vi blir färdiga. Det man kan lita på.

Och styrka; att vi gör vad vi behöver för att bli bra terapeuter. Det duger inte med några nödlögner!
LK (Första året; Helsingfors)

Vad har jag egentligen fått ut av utbildningen?

Jag har insett att det är jag själv som skapar mitt liv. Jag ser mig inte längre som ett offer för människor, omständigheter o s v utan som den som upplever och skapar och att jag är så fri som jag tillåter.

Det är och har varit ett mödosamt arbete att släppa och skala bort det i mig som skapar konflikt och lidande men det är absolut värt det. Jag har fått många verktyg att använda i det fortsätta arbetet mot befrielsen från de inre bojorna. Björn stödjer den som är modig nog att konfronteras med sig själv och börja ta ansvar för sitt liv. Jag upplever att jag fått en rejäl skjuts i min personliga utveckling och att jag har något att ge till människor som känner sig vilsna och på annat sätt inte mår bra.

Jag upplever att kursledaren ser mig där jag är och stödjer mig vidare därifrån. Han är verkligen inte rädd för att konfrontera mig om det behövs och är varm och kärleksfull när min själ lider. Han är en verklig vän av själen på hennes mödosamma väg att förenas med ljuset och avidentifiera sig från Egots bojor.
KR (Dalarna)